Search

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เปิดโลกการเรียนรู้นอกห้องเรียน การเรียนภาษา ง่ายกว่าที่เราคิด

กิจกรรม Christmas Activity 2019 https://web.facebook.com/watch/?v=2083131501747020


กิจกรรม Christmas Activity 2020 https://www.youtube.com/watch?v=AOPD7a6g4Hs&feature=youtu.beกิจกรรมค่ายวิชาการ English Camp M.4 2019 https://www.youtube.com/watch?v=YpEqGd5CRI4&feature=youtu.beกิจกรรม English Camp M.3 2020 https://web.facebook.com/watch/?v=240439404060895


English Chinese Day Camp 2020

https://www.youtube.com/watch?v=_iKBmdt5XxQ
2 views0 comments